Η επιχείρηση Rito’s Food A.E. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη
δράση
«Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς
καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε., για την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως
βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και
προωθητικών ενεργειών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 15.000
€, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε
15.000
€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται,
περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
Εξοπλισμός ΤΠΕ
Λογισμικό
Άυλες Δαπάνες
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
την ψηφιακή ανάπτυξή της
βελτίωση των καθημερινών της διεργασιών
εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
Η επιχείρηση RITOS FOOD AE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΩΝ Κ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ που
εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότηταςª
προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης
& πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 200.000,00
€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
119.600,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιǒειρηματικό σǒέδιο που εγκρίθηκε προς ǒρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις
στις παρακάτω κατηγορίες:
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Μέσω της συμμετοǒής στη Δράση, η επιǒείρηση πέτυǒε:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αύξηση της κερδοφορίας της
ενίσχυση της εξωστρέφειας
επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην τοπική οικονομία.
Η επιχείρηση RITOS FOOD AΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ. εντάχθηκε
στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 84 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 50.000
€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 25.000
€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ơνωσης.
Το επιǒειρηματικό σǒέδιο που εγκρίθηκε προς ǒρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις
στις παρακάτω κατηγορίες:
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.
Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και
μεταφορά δεδομένων κ.α.)
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
Μέσω της συμμετοǒής στη Δράση, η επιǒείρηση πέτυǒε:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αύξηση της κερδοφορίας της
ενίσχυση της εξωστρέφειας
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
Άλλο««««««««««««««««««««««
Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην τοπική οικονομία.